«Φωτογραφικός» διαγωνισμός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο όρος «φωτογραφικός διαγωνισμός» είναι ένας καθαρά ελληνικός νεολογισμός και αποτυπώνει παραστατικά τον καθορισμό των όρων της διεκδίκησης μιας εργασιακής θέσης με τρόπο τέτοιο που να προκρίνει ξεκάθαρα την υποψηφιότητα ενός “εκλεκτού” έναντι των υπολοίπων πιθανών συνδιεκδικητών. Ένας τέτοιος διαγωνισμός φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τον Αύγουστο του 2016, με έπαθλο μία σύμβαση ορισμένου χρόνου με αρκετά υψηλές χρηματικές αποδοχές λαμβάνοντας υπόψιν τη σύγχρονη θλιβερή εργασιακή πραγματικότητα της χώρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, το παιχνίδι παίζεται με όρους νομιμότητας ώστε όλες οι πλευρές να είναι καλυμμένες, να μην υπάρχει κίνδυνος απόδοσης ευθυνών και όλα να βαίνουν καλώς. Ωστόσο, στον εν λόγω διαγωνισμό υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που προκαλούν εύλογα ερωτηματικά. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες συμπτώσεις έχουν λάβει χώρα, ποια ερωτηματικά εγείρονται και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δημοσιεύει στις 28 Ιουλίου (ημέρα Παρασκευή) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων “Erasmus+/Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων μεταξύ χωρών του Προγράμματος (ΚΑ103) 2016” και “Erasmus+/Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων (ΚΑ107) 2016”. Πρόκειται για το γνωστό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών των ανώτατων βαθμίδων εκπαίδευσης (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές) που δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθούν για τις σπουδές τους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού για ένα διάστημα που κυμαίνεται από τρεις έως δώδεκα μήνες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 5η Αυγούστου (ημέρα Παρασκευή), δηλαδή πέντε μόλις εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης. Η τριμελής Επιτροπή Ερευνών που ήταν επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των προτάσεων συνέρχεται στις 8 Αυγούστου, δηλαδή στην ακριβώς επόμενη εργάσιμη μέρα μετά από την τελευταία ημέρα υποβολής των προτάσεων και την ίδια ημέρα εκδίδει απόφαση προκρίνοντας, με βάση τους όρους βαθμολόγησης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος την Α.Β. Την ίδια ημέρα, τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των υποψηφίων δημοσιεύονται στη Διαύγεια και δίνεται ένα χρονικό περιθώριο δέκα ημερολογιακών ημερών για τυχόν υποβολή ενστάσεων. Ουσιαστικά δηλαδή, το περιθώριο ήταν επτά ημέρες, καθώς μεσολαβούσαν το Σαββατοκύριακο και η αργία του Δεκαπενταύγουστου. Μέσα σε διάστημα εικοσιένα ημερών, στην καρδιά του καλοκαιριού και εν μέσω αργίας, ο διαγωνισμός είχε λήξει, και όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν έκπληξη ότι ενδιαφέρον εκδήλωσαν μόλις έντεκα άτομα παρά το γεγονός ότι δεν ζητούνταν συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε στους πέντε μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, και η αμοιβή στα 7.600 ευρώ, δηλαδή 1.520 ευρώ το μήνα (μικτά).

Προσοχή στη λεπτομέρεια

Πάμε τώρα να δούμε τα κριτήρια της βαθμολόγησης:

-Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

[βαθμολογία = βαθμός πτυχίου x 3. Μέγιστη βαθμολογία: 30]

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

[βαθμολογία = βαθμός πτυχίου x 2. Μέγιστη βαθμολογία: 20]

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας [απαιτούμενο]

-Τουλάχιστον Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας [μέγιστη Βαθμολογία: 10]

-Καλή Γνώση [5]

-Πολύ Καλή Γνώση [7]

-Άριστη Γνώση [10]

– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα MS Office (word, excel, PowerPoint) και διαδικτύου [βαθμός 20]

Εμπειρία σε δράσεις κινητικότητας ERASMUS [μέγιστη Βαθμολογία: 20]

-Εμπειρία έως και δώδεκα (12) μήνες [10]

-Εμπειρία από δώδεκα (12) έως και τριάντα έξι (36) μήνες [15]

-Εμπειρία από τριάντα έξι (36) μήνες και άνω [20]

Παραβλέπουμε την επιλογή βαθμολόγησης του πτυχίου και του μεταπτυχιακού τίτλου παρά το γεγονός ότι σε πλείστες προηγούμενες Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος ζητούνται απλώς ως προαπαιτούμενα χωρίς να βαθμολογούνται.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε να μαθαίναμε με ποια ακριβώς κριτήρια, δίνεται πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στον βαθμό του πτυχίου, από τη στιγμή που ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι ανώτερος στην εκπαιδευτική βαθμίδα.

Οι περίεργες συμπτώσεις…

Πάμε τώρα να δούμε και αυτό που γράφαμε στην αρχή του άρθρου, για τις συμπτώσεις και τα ερωτηματικά που υπάρχουν σε σχέση με την Α.Β που εν τέλει προκρίθηκε έναντι των υπόλοιπων συνυποψηφίων της.

Σύμπτωση πρώτη: Η Α.Β παρουσίασε την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της στις 16 Ιουνίου του 2016, δηλαδή έναν μόλις μήνα πριν από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Εάν δηλαδή η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύονταν πριν από τις 16 Ιουνίου, η νικήτρια δεν θα μπορούσε καν να λάβει μέρος, αφού δεν είχε πάρει τον μεταπτυχιακό της τίτλο.

Σύμπτωση δεύτερη: Ο πατέρας της Α.Β είναι εργαζόμενος σε υψηλή διοικητική θέση του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος σε συνδικαλιστική θέση υψηλής σπουδαιότητας.

Σύμπτωση τρίτη: Η πρωτιά για την Α.Β. στη σχετική βαθμολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν, προήλθε από την εμπειρία της ως Πρόεδρος στο Erasmus Student Network Aegean από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2016 και ως Γραμματέας από τον Ιούλιο και εντεύθεν.

….και τα αναπάντητα ερωτηματικά

Προκύπτουν όμως και ορισμένα ερωτηματικά που ζητούν απάντηση:

1) Είναι τυχαία η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος; Γιατί δεν δημοσιεύτηκε νωρίτερα, τη στιγμή μάλιστα που η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των Αιτούντων Φορέων προς το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Erasmus, ήταν η 2η Φεβρουαρίου 2016, δηλαδή πέντε ολόκληρους μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης;

2) Ποιο ακριβώς ήταν το αντικείμενο εργασίας του Erasmus Student Network μέχρι και τον Ιούλιο του 2016;

3) Πότε ξεκίνησε να υπάρχει το Erasmus Student Network στη Λέσβο και με ποια ακριβώς μορφή;

4) Πόσα άτομα συμμετείχαν και ποιος ήταν ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους;

5) Ποιες συγκεκριμένες δράσεις ανέλαβε μέχρι και τον Ιούλιο του 2016;

Τα ερωτήματα σε σχέση με το Erasmus τα θέσαμε στον Πρόεδρο του Erasmus Student Network (E.S.N.) του Βορείου Αιγαίου Χρήστο Χρήστου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το E.S.N. αναγνωρίστηκε ως μέλος του ελληνικού παραρτήματος του E.S.N. τον Ιούλιο του 2016 (τον ίδιο μήνα δηλαδή που δημοσιεύτηκε η προκήρυξη) σε συνέδριο που έγινε στην Πάτρα. Μέχρι τότε, οι μόνες δράσεις που είχαν αναλάβει τα δέκα άτομα που αποτελούσαν την ομάδα του E.S.N σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, ήταν η συμμετοχή σε ένα συνέδριο εκπαίδευσης στον Πειραιά, τον Μάρτιο του 2016 και η διοργάνωση μιας εκδρομής στη Μυτιλήνη και άλλης μίας στην Κρήτη. Καθόλου άσχημος και δύσκολος τρόπος να θεμελιώσεις “αναγνωρισμένη” προϋπηρεσία.

Η μοναδική, καταγεγραμμένη στο διαδίκτυο, δράση που αλιεύσαμε και είναι ενδεικτική, αποτυπώνεται στην παρακάτω παραπομπή από την διαδικτυακή σελίδα του φόρουμ επικοινωνίας των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

http://my.aegean.gr/web/ftopicp-33689.html

Τελικά, για να θυμηθούμε και την περίφημη ρήση του πρώην Υπουργού Ναυτιλίας Γιώργου Βουλγαράκη, ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό;

Νίκος Κασκαράς